bezpłatna wycena

Rejestracja pompy ciepła – czy trzeba zgłaszać?

kalendarz

data publikacji: 18.01.2024

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) – wymogi zgłoszenia i terminy rejestracji pomp ciepła

To elektroniczna ewidencja urządzeń, które podlegają obowiązkowej i terminowej kontroli szczelności. Rejestracja i zgłoszenie pompy ciepła do CRO dotyczy wszystkich operatorów w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Dotyczy to także osób fizycznych, będących właścicielami tego rodzaju systemów grzewczych.

Rejestracji podlegają stacjonarne pompy ciepła.  Obowiązek ich zgłoszenia dotyczy urządzeń, które:

    • zawierają F-gaz (np. R-410/A, R-407C, HFC-32) oraz

  • jego ilość wynosi co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Operatorzy są zobligowani do prowadzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów tzw.  Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ust.4  w/wym. ustawy te dokumenty w formie elektronicznej muszą zostać sporządzone i wprowadzone do systemu w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia pompy na miejsce jej montażu, zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

CRO jest prowadzony przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, jako wyspecjalizowany podmiot wskazany w art. 17 ustawy.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – elektroniczna baza pomp ciepła i źródeł spalania paliw na terenie gminy

Dane znajdujące się w tym systemie dotyczą wszystkich źródeł ciepła o mocy nominalnej mniejszej niż 1 MW i są gromadzone w formie cyfrowej od dnia 1 lipca 2022 r. Dzięki CEEB gminy miejskie i wiejskie na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane budynki mieszkalne gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  na ich terenie.

Każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródło/a ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków poprzez złożenie deklaracji. Zgłoszeniu podlegają zarówno urządzenia OZE, takie jak pompy ciepła, jak i wszelkiego rodzaju piece na paliwa kopalne (kotły gazowe, węglowe, na pellet itp.).

Rejestracja i zgłoszenie pompy ciepła do gminy poprzez system CEEB  dostarcza rzetelnej wiedzy o stanie technicznym obiektów. Stworzenie kompletnej bazy danych umożliwia również polskim jednostkom samorządu terytorialnego podejmowanie odpowiednich działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Pompy ciepła – nowoczesne i wielozadaniowe systemy grzewcze

Urządzenia te wykorzystują naturalne odnawialne źródła energii, co przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Oprócz ogrzewania budynków mogą także służyć do podgrzewania wody użytkowej oraz chłodzenia pomieszczeń, co sprawia, że są wszechstronnym i efektywnym rozwiązaniem. Znajdziesz je w ofercie Fox Energy.